Individuele begeleiding voor Kind, Jeugd en Gezin

Bij kinderen en jeugdigen wordt spelenderwijs, aansluitend op de behoeften en mogelijkheden van het kind, ontdekt waar de zorgvraag ligt en hierop geanticipeerd.

Door een positieve en open aanpak streven wij naar verbetering binnen de situatie. Er wordt doelgericht gewerkt aan de hand van een begeleidingsplan. Dit plan is een levend document dat op vaste momenten wordt besproken, geëvalueerd en bijgesteld. Bij de begeleiding worden de ouders en/of verzorgers nauw betrokken.

Wij stimuleren en begeleiden de communicatie naar derden zoals naar school en de behandelaar van het kind. Veiligheid voor kind en gezin staat voorop.

Wij observeren en signaleren binnen de situatie om zo tot een plan van aanpak te komen.

Begeleiding bestaat uit positieve conditionering, sport, spel en overige activiteiten. Hiermee wordt het kind uitgedaagd om anders met zaken om te gaan. Daarnaast ontstaat zo een vertrouwensband met de begeleider en krijgt het kind de ruimte om in vertrouwen te vertellen waar hij/zij tegen aanloopt.

Wij gaan uit van een positieve samenwerking met de diverse betrokken partijen. Heldere communicatie naar instanties en cliënten is ons uitgangspunt. Eigen kracht van ouders/verzorgers en de sociale omgeving worden gestimuleerd door begeleiding.

Daarnaast begeleiden wij proactief binnen crisissituaties.